مناسبت های بازرگانی عدالتی

گالری مناسبت های بازرگانی عدالتی و مسئولیت های اجتماعی 

قدردانی شرکت ساعد صنعت سورین به پاس تلاش ها و زحمات مستمر همکاران مجموعه و ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در سازمان و مسئولیت های اجتماعی